Deklaracje

Deklaracja "śmieciowa" - podstawowy sposób regulowania spraw związanych z odpadami

Wraz z wprowadzeniem gminnego systemu gospodarowania odpadami przestały obowiązywać umowy cywilnoprawne z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z nieruchomości. W zamian wprowadzony został instrument deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty, np.:

  • nowej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe,
  • innym sposobie zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny),
  • zmianie właściciela, adresu zamieszkania,

właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od zaistnienia ww. okoliczności, poprzez ponowne złożenie deklaracji.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 7 czerwca 2016 r.

Do pobrania:

 Deklaracje w wersji papierowej mozna pozyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia oraz we wszystkich Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.


UWAGA!

W dniu 7 czerwca 2016 r. weszły w życie nowe uchwały Rady Miasta Torunia, regulujące zasady organizacji gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Wśród nich znalazła się również uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - nr 304/16. W związku z tym od 7 czerwca obowiązuje nowy wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości.

Formularz deklaracji nie został zmieniony w swojej zasadniczej części, dokonano w nim kilku zmian edycyjnych i aktualizacyjnych do obecnego stanu prawnego, głównie w części objaśnień do druku.


 

Deklarację można złożyć:

1)  w formie papierowej (opatrzoną oryginałem podpisu) w siedzibie Urzędu Miasta Torunia w następujących miejscach:
   a) Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń,
   b) Punkty Informacyjne Urzędu Miasta:
       - PIUM – Centrum: ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
       - PIUM – Rubinkowo: ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa),
       - PIUM – Podgórz: ul. Poznańska 52,
       - PIUM – Jakubskie-Mokre: ul. Grudziądzka 126 b,
       - PIUM – Plaza: ul. Broniewskiego 90 (CH „Plaza”),
   c) przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.

2) w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl):
   - poprzez tzw. pismo ogólne, załączając skan deklaracji (oraz podpisanie potwierdzonym profilem zaufanym lub podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).