Nowa uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
21.01.2020

Zmiany w gospodarce odpadami

Dynamiczne zmiany przepisów regulujących gospodarowanie odpadami dotykają również Toruń. Gminy otrzymały czas do 5 września aby dostosować swoje uchwały do nowego brzmienia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podczas nowelizacji ustawy został nałożony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Jednocześnie gmina ma możliwość określenia, jakie warunki muszą być spełnione, żeby uznać, że odpady zbierane są w sposób selektywny.

W pierwszej kolejności Rada Miasta Torunia przyjęła podczas grudniowej sesji uchwałę zmieniającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Uchwała ta weszła w życie w dniu 7 stycznia 2020 roku.
W artykule prezentujemy najważniejsze zmiany wynikające ze zmienionego regulaminu.

Obowiązkowa dla wszystkich selektywna zbiórka

Obowiązek ten funkcjonował już wcześniej w przepisach uchwały. Tym razem został podkreślony i wyartykułowany oraz poparty konkretną definicją segregacji. W sumie na terenie Torunia nie deklaruje selektywnej zbiórki ok. 7% gospodarstw domowych. Wśród domów jednorodzinnych odsetek niesegregujących stanowi ok. 12%, natomiast w zabudowie wielorodzinnej ok. 6%. Po wejściu w życie kompletu uchwał wszystkie te nieruchomości, aby uniknąć opłaty podwyższonej, będą musiały prowadzić selektywną zbiórkę. W obecnym brzmieniu regulamin w pełni definiuje właścicielowi nieruchomości jego zadanie związane z selektywnym zbieraniem odpadów.

Służy do tego również zestaw warunków, których spełnienie pozwala uznać, że odpady zbierane są w sposób selektywny:

  • co najmniej 40% łącznej pojemności pojemników lub worków musi być do selektywnej zbiórki;
  • Frakcje: papier, tworzywa sztuczne, szkło i bioodpady - dopuszczalne zanieczyszczenie 5-10 % pojemnika do selektywnej zbiórki;
  • Frakcja odpadów zmieszanych – dopuszczalna ilość papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła w pojemniku 10% wagowo i 15% objętościowo.

Firma odbierająca kontroluje

W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady niewłaściwej selektywnej zbiórki będzie on zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Gminę. W oparciu o otrzymane od przedsiębiorcy zawiadomienie Urząd Miasta będzie wszczynał postępowanie podatkowe zmierzające do ustalenia czy rzeczywiście zasady selektywnej zbiórki zostały naruszone i czy istnieją przesłanki do określania wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym miejscu podkreślić trzeba, że niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym, dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika.

Więcej odpadów – większe minima

Uchwała zmienia normatywy dotyczące minimalnej pojemności pojemników służących do zbierania odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości przypadające odpowiednio na 1 mieszkańca, 1 pracownika, 1 miejsce konsumpcyjne, itp.  Nieruchomość musi zostać wyposażona w taką ilość pojemników lub worków, która zapewni ich nieprzepełnianie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów komunalnych wynoszących minimum 60 litrów na mieszkańca (było 50 litrów). Od czasu powstania tego przepisu wytwarzamy dużo więcej odpadów zatem konieczne było urealnienie ilości zapewnianych pojemników, zdolnych pomieścić odpady i zapobiegać podrzutom od innych podmiotów.

Czystość w miejscu zbierania

Na właściciela nieruchomości będącego wytwórcą odpadów nałożono obowiązek zapewnienia w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów m.in. poprzez niezwłoczne usuwanie odpadów które znajdują się poza pojemnikami.

Kompostownik ma znaczenie

W uchwale dodano zapisy dotyczące możliwości kompostowania bioodpadów dla domów jednorodzinnych. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej posiadający przydomowy kompostownik nie musi posiadać pojemnika na bioodpady. Określono wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w takich kompostownikach. Ponieważ ustawa nakazuje gminom udzielić ulgi w opłacie, właścicielom nieruchomości jednorodzinnych posiadającym przydomowy kompostownik, z obniżenia opłaty będzie można skorzystać przy ustalaniu nowych opłat.

Więcej odpadów do PSZOK

Rozszerzono listę odpadów przyjmowanych w punktach selektywnej zbiórki PSZOK. W oparciu o nowy wymóg ustawowy umożliwiono mieszkańcom oddawanie do punktów dwóch dodatkowych rodzajów odpadów:

  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
  • odpady tekstyliów i odzieży.

Ułatwienia dla osób niedowidzących

W uchwale wskazano również warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niedowidzące, tj. określono obowiązki w zakresie oznakowania pojemników do zbierania odpadów tak, aby ułatwić korzystanie z nich przez osoby niedowidzące (§ 17b uchwały) (naklejki z opisem w alfabecie Braillea lub piktogramy w kontrastowych kolorach). Oznakowania pojemników, dokonuje się  po otrzymaniu zgłoszenia zapotrzebowania od mieszkańca budynku korzystającego z tych pojemników.

Ze szczegółami nowej uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie można zapoznać się na stronie serwisu Akty prawne.