Uchwała Rady Miasta Torunia o nowym koszyku usług
10.02.2020

Nowy odpadowy koszyk usług dla mieszkańców

Począwszy od 2020 roku zmienił się zakres usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych świadczonych przez gminę dla gospodarstw domowych Torunia. Związane jest to z wyłonieniem operatora systemu na kolejne 2 lata oraz uchwałą Rady Miasta Torunia w tym zakresie, podjętą na grudniowej sesji.

W ubiegłym roku znacząco zmieniły się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaś gminy otrzymały czas do 5 września 2020 r. aby dostosować swoje uchwały do nowego brzmienia tej ustawy.

W pierwszej kolejności Rada Miasta Torunia przyjęła podczas grudniowej sesji uchwałę zmieniającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Równolegle z nią zmieniona została uchwała ustalająca zakres usług świadczonych przez gminę, tzn. uchwała 313/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obie uchwały weszły w życie w dniu 7 stycznia 2020 roku.

Z nowej treści uchwały płyną dobre informacje dla mieszkańców Torunia – koszyk usług związany z odbiorem odpadów został rozszerzony.

Dodatkowe odbiory worków

Ważną zmianą jest zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych dla domów jednorodzinnych. Odpady te, gromadzone łącznie w żółtych workach, będą odbierane dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 września. Dotychczas ich odbiór następował raz w miesiącu. Zmiana ta została wdrożona w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców, którzy napotykają trudności z przechowywaniem worków z odpadami.
Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok przewiduje zatem sześć dodatkowych terminów, w których mieszkańcy domów jednorodzinnych mają możliwość wystawienia żółtych worków z odpadami tworzyw sztucznych, metali i tzw. tetrapaków. Stanowią one największą część odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Pozostałe odpady frakcji surowcowych, tj. papier w niebieskich workach i szkło w zielonych odbierane będą tak, jak dotychczas - jeden raz w miesiącu w podstawowym terminie.

Częściej po odpady wielkogabarytowe

Pozytywna zmiana zakresu usług czeka również mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dotyczyła będzie ona zagadnienia od lat narastającego problemu z lawinowym przyrostem odpadów wielkogabarytowych, powstających na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W odpowiedzi na głosy zarządców nieruchomości oraz zgłaszany często nieporządek na osiedlach z powodu zalegających odpadów mebli, Rada Miasta Torunia postanowiła o zwiększeniu częstotliwości odbioru tych odpadów do dwóch razy w miesiącu – w okresie od 1 kwietnia do 30 września.
W ten sposób w harmonogramie odbioru na 2020 rok znajdziemy sześć dodatkowych terminów odbioru, w których mieszkańcy mogą zgłosić potrzebę wywozu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Pamiętajmy o dwóch ważnych zasadach postępowania z tego typu odpadami:
- zgłaszamy zamiar wystawienia odpadów zarządcy, MPO Sp. z o.o. lub Urzędowi Miasta Torunia nie później niż na 5 dni przed wywozem,
- wystawiamy odpady najwcześniej na dzień przed terminem odbioru.

Nowe odpady do PSZOK

Rozszerzono listę odpadów przyjmowanych w punktach selektywnej zbiórki PSZOK. W oparciu o nowy wymóg ustawowy umożliwiono mieszkańcom oddawanie do punktów dwóch dodatkowych rodzajów odpadów:

  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
  • odpady tekstyliów i odzieży.

Kompostowniki na nowych zasadach

Rozpoczynamy zmiany w korzystaniu przez domy jednorodzinne z możliwości kompostowania w kompostowniku przydomowym bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Gminy będą udzielały ulgi w opłatach za odpady dla właścicieli deklarujących posiadanie kompostownika. Z tego powodu wprowadzono regulacje dotyczące tego zagadnienia. Właściciel nieruchomości posiadający przydomowy kompostownik nie musi posiadać pojemnika na bioodpady, zrezygnowano z odbioru bioodpadów bezpośrednio z takiej nieruchomości. Te bioodpady, których mieszkańcy nie będą w stanie zagospodarować we własnym zakresie, można będzie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki PSZOK.

Kompostowanie bioodpadów we własnym kompostowniku jest ważnym działaniem przyczyniającym się do ograniczania ilości wytwarzanych przez nas odpadów. Zmiany przepisów dążą do promowania mieszkańców, którzy korzystają z tego rozwiązania.

Ze szczegółami nowej uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie koszyka usług można zapoznać się na stronie serwisu Akty prawne.