05.09.2020

Nowe zadania Straży Miejskiej dotyczące odpadów

4 września 2020 r. weszła w życie kolejna istotna zmiana prawna związana z przepisami regulującymi gospodarowanie odpadami. Za niepłacenie za odbiór odpadów albo ich niesegregowanie grozi mandat wysokości do 500 zł.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1420), wskazuje, jakie obowiązki właścicieli nieruchomości, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku, są zagrożone karą w przypadku ich niewykonywania. Do wykroczeń tych należą przede wszystkim:

  • niewykonywanie obowiązków dotyczących zapewnienia utrzymania czystości i porządku (niewyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, brak przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, niezbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów);
  • brak realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku;
  • niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
  • wbrew złożonej deklaracji, nieposiadanie kompostownika przydomowego lub niekompostowanie w nim bioodpadów.

Nowe przepisy przewidują, że strażnik miejski (gminny) ma prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie wykonuje obowiązków określonych powyżej.

Przypomnijmy, że od 7 stycznia 2020 r. w naszym mieście obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i porządku. Podkreśla on obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W połączeniu z nową uchwałą Rady Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat - wdrożony zostanie w pełni zakaz nieselektywnego gromadzenia odpadów. Uchwała ta będzie przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji w dniu 10 września 2020 r., a początek jej obowiązywania planowany jest na styczeń 2021 roku.

W sumie na terenie Torunia nie deklaruje selektywnej zbiórki ok. 7% gospodarstw domowych. Wśród domów jednorodzinnych odsetek niesegregujących stanowi ok. 12%, natomiast w zabudowie wielorodzinnej ok. 6%. Po wejściu w życie kompletu uchwał wszystkie te nieruchomości, aby uniknąć opłaty podwyższonej, będą musiały prowadzić selektywną zbiórkę. W obecnym brzmieniu regulamin w pełni definiuje właścicielowi nieruchomości jego zadanie związane z selektywnym zbieraniem odpadów.

Selektywną zbiórkę odpadów kontroluje przede wszystkim firma odbierająca odpady. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady niewłaściwej selektywnej zbiórki będzie on zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Gminę. W oparciu o otrzymane od przedsiębiorcy zawiadomienie Urząd Miasta będzie wszczynał postępowanie podatkowe zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiście zasady selektywnej zbiórki zostały naruszone i czy istnieją przesłanki do określania wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podkreślić trzeba, że niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku incydentalnej pomyłki, dany odpad zostanie wrzucony do nieodpowiedniego pojemnika.

Fot. Sławomir Kowalski