11.09.2020

Będą zmiany w opłatach za odpady

Rada Miasta Torunia przyjęła dwie ostatnie uchwały z całego pakietu, związane z gospodarką odpadami. Dotyczą one zmiany stawek za gospodarowanie odpadami oraz zmiany treści deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.

W latach poprzednich funkcjonował mieszany model opłat, opierający się na metodzie naliczania od gospodarstwa domowego. Tym razem uchwały wprowadzają nową metodę naliczania opłaty, która zależna jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także od stawki opłaty. Zaproponowane w projekcie uchwały zmiany dotyczyły opłat od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaniowymi.

I tak, zgodnie z przyjętą uchwałą, od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą następujące stawki:

  • w zabudowie jednorodzinnej 15 zł od osoby na miesiąc,
  • w zabudowie wielorodzinnej 14 zł od osoby na miesiąc.

Powodem zmian są rosnące koszty wywozu i utylizacji odpadów komunalnych.

Miesięczna stawka opłaty zostanie podniesiona o 100%, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wyniesie ona miesięcznie: w zabudowie jednorodzinnej 30 zł od osoby, w zabudowie wielorodzinnej 28 zł. Są to tzw. stawki opłaty podwyższonej, którą nakłada się po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym.

Nowością w systemie naliczania opłat będą częściowe zwolnienia z opłaty, możliwe do uwzględnienia przy spełnieniu pewnych warunków. Częściowe zwolnienie z opłat będą mogli uzyskać:

  • właściciele domów jednorodzinnych kompostujący bioodpady. Ulga wynosi 2 złote, czyli 13,33% opłaty,
  • właściciele dowolnych nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny) - ponad kwotę przekraczającą 60,00 zł dla jednej rodziny wielodzietnej.

Z pełną uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat, przyjętą przez Radę Miasta można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Powyższe zmiany spowodowały także konieczność modyfikacji deklaracji składanych przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami na terenie nieruchomości zamieszkałych. Stosowną uchwałą Rada Miasta przyjęła również nowy wzór deklaracji, obowiązujący od stycznia 2021 roku.

 

Fot. Sławomir Kowalski